I. G. Kovačića 67, 51521 Punat | 051/854-533 | anton.karabaic@plavnik-punat.hr